Typographic Writings | Book Design

 • T Y P O G R A P H I C   W R I T I N G S :
  ARTICLES AND INTERVIEWS WHICH IS SELECTED FROM 'YAZILAR'
   
  This book is a collection of articles and interviews from the 'Yazılar' (Texts), published by the Turkish Graphic Designers Association. 'Yazılar' is a monthly publishing four-page bulletin includes local and foreign articles about graphic design. 

  The book itself contains ten individual chapters, four interviews, and six articles. For each section, typographic illustrations were created to support the content. Crafted out of these illustrations signs were moved into the pages as pilcrows, to give every one of the difference. The use of 'Times' and 'Helvetica' act as an homage to the bulletin which is using the same fonts originally. 

  To give each chapter a different color finally complements together with every single typographic illustrations the coherent look of the whole book.

  ¬

  T İ P O G R A F İ K   Y A Z I L A R : 
  "YAZILAR"DAN SEÇİLEN TİPOGRAFİ İÇERİKLİ MAKALE VE SÖYLEŞİLER 

  Bu kitap, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) tarafından yayımlanan "Yazılar"dan alınan tipografi içerikli makale ve söyleşilerle derlenmiştir. "Yazılar", grafik tasarım hakkında çeşitli yerli ve yabancı makalelerin yer aldığı, her ay yayımlanan dört sayfalık bir bültendir.         
      
  Kitabı oluşturan on bölümün altı tanesi makale, dört tanesi ise röportajdır. Kitapta yer alan her bir bölümün içeriğini destekleyen tipografik illüstrasyonlar tasarlanmıştır. Bu illüstrasyonlardan yola çıkılarak yapılan işaretler paragraf girişi olarak kullanılmış ve bölümler birbirlerinden farklılaştırılmıştır. Orijinal bültende kullanılan yazı karakterleri "Times" ve "Helvetica" kitapta da kullanılmıştır. 

  Her bir bölüme illüstrasyonlar referans alınarak farklı renkler verilmiştir.


 • .
    
  T H E   T O P O G R A P H Y   O F   T Y P O G R A P H Y
  ¬ 
  T İ P O G R A F İ N İ N   T İ P O G R A F İ S İ 

 • .
    
  A   T A L K   O N   T Y P O G R A P H Y   I N   N E W   Y O R K   W I T H   K A R R I E   J A C O B S  
  ¬ 
  K A R R I E   J A C O B S ' L A   N E W   Y O R K ' T A   T İ P O G R A F İ   Ü Z E R İ N E   K O N U Ş M A 
 • .
    
  S T R U C T U R A L I S M   A N D   T Y P O G R A P H Y  
  ¬ 
  Y A P I S A L C I L I K   V E   T İ P O G R A F İ 
 • .​​​​​​​

  I L L E G I B I L I T Y   T R E N D 
  ¬ 
  O K U N A K S I Z L I K   M O D A S I
 • .​​​​​​​
    
  R U D Y   W A N D E R L A N S ​​​​​​​
 • .
    
  A D V A N C E D   T Y P O G R A P H Y   O N   T H E   W E B
  ¬ 
  W E B D E   G E L İ Ş M İ Ş   T İ P O G R A F İ
 • .
    
  T O   C L E A R I F Y   T H E   T Y P O G R A P H I C    C H A O S   O F   T H E   C I T Y
  ¬ 
  Ş E H R İ N   T İ P O G R A F İ K   K A R M A Ş A S I N A   ' D U R U ' L A Ş T I R M A
 • .
    
   T Y P O G R A P H Y   A F T E R   A   F A S H I O N 
  ¬ 
  T İ P O G R A F İ   M O D A Y L A   T A N I Ş T I
 • .
    
  T H E   F A C E S   B E H I N D   T H E   F O N T S :   E R I K   S P I E K E R M A N N 
  ¬ 
  F O N T L A R I N   A R K A S I N D A K İ   Y Ü Z L E R :   E R I K   S P I E K E R M A N N